Градоустройство

Под темата “Градоустройство” сме обединили два идейни вектора, по които БЛО и ЕКИП работим.
Единият е свързан с менажирането на градската среда, особено в Столицата. Допустимата височина на строителството, мерки за справяне с трафика и мръсния въздух, как да се регламентират зоните за платено паркиране и всички подобни теми, засягащи правото свободно да се разпореждаш с имуществото си. В годините сме анализирали предизборни платформи, планове и “решения” за София като сме предлагали и свои. Основен принцип при тези ни политики винаги е повече свобода за собствениците да се разпореждат с имуществото си и по-силно заложени пазарни принципи, когато става дума за менажиране на общинско имущество и земя.

Другото направление, по което в тема “Градоустройство” сме активни, е темата с децентрализацията на общините. Както е добре известно, централната изпълнителна власт държи и преразпределя средства към общините. Смятаме, че това е неефикасно и с една основна цел – да държи в послушание и подчинение местната власт, вместо да ѝ даде свобода за действие. Инициативата ни предлага конкретни стъпки и параметри за това как общински или областни центрове могат да провеждат собствена данъчна и икономическа политика, конкурирайки се помежду. Свободни икономически зони, региони с ниски данъци за туризма или евтин налог за МПС, с който да привлечете собствениците на повече автомобили – инструментите на децентрализацията са много и успешни, където са въвеждани.

Подкрепям инициативата!